h

Kandidaten Voorzitterschap SP

12 oktober 2015

Kandidaten Voorzitterschap SP

Hier treft U ten eerste een promofilm aan van Ron Meijer

 

En hier de visie van de andere kandidaat Sharon Gesthuizen

 

 
Sharon Gesthuizen

Mijn visie, Een betere SP begint hier

De SP is een linkse, progressieve, activistische organisatie. Dit zit in ons bloed. Wij bedrijven politiek die zich ook en... vooral afspeelt buiten vergaderzalen: wij gaan de straat op, de buurten in, we luisteren naar mensen en we voeren met hen actie. Zo doen velen van ons dat, iedere dag opnieuw. Ikzelf heb de afgelopen tien jaar actie gevoerd met en voor postbodes, studenten, gevangenenbewaarders, ondernemers, mensenrechtenactivisten, de milieubeweging, rechters, advocaten en vluchtelingen. Ook als Kamerlid moet je immers de werkelijkheid achter het papier zien. Ieder moet zich realiseren dat de liberalisering van de postmarkt maar ook de plannen van het kabinet om de grenzen te sluiten voor vluchtelingen, een immens grote invloed heeft op het leven van mensen. Gewone mensen.
Als je niet voorbij de randen van het parlement kijkt, als je je niet wilt verdiepen in de problemen van gewone mensen, dan schiet je als politicus je doel voorbij.
Onze kernwaarde is en blijft dan ook: geen fractie zonder actie!

Van kiezers die ik over de meest uiteenlopende onderwerpen sprak, bleef één vraag de laatste jaren het meest in mijn hoofd hangen: waarom doen jullie hier niets aan? Deze vraag kon gaan over van alles; over het ontbreken van goede ouderenzorg, over bankiers, over het milieu, over het uitzetten van kinderen, wachtlijsten voor woningen, oneerlijke handel of het gebrek aan genoeg goed opgeleide politieagenten. Al deze vragen samen vormen voor mij die ene centrale vraag waarop ik met mijn kandidatuur voor het voorzitterschap antwoord wil geven: waarom doen jullie hier niets aan? Want het antwoord op die vraag is simpel: wij doen daar wel iets aan en vaak zelfs heel veel – maar te weinig mensen weten dat en mede daarom hebben onze acties niet altijd voldoende succes.
Wij zullen dan ook die mensen, die nu niet weten dat de SP op tal van terreinen actief is en de goede standpunten heeft, moeten laten zien waarvoor we staan. Wij moeten groeien! Alleen als zich meer mensen bij ons aansluiten kunnen we onze boodschap krachtiger verkondigen en ervoor zorgen dat alles wat we anders en beter willen zien in Nederland ook ècht verandert.

Aan de hand van deze vier thema’s zie ik kansen om dat te doen.

Verbreding: meer thema’s verdienen onze aandacht
De SP heeft een geweldige naam op het gebied van zorg en sociale zekerheid. En die moeten we behouden. En tegelijkertijd zijn er heel veel andere terreinen die ons zeer aan het hart gaan waarop we meer ons gezicht kunnen en moeten laten zien. We zullen bruggen moeten bouwen. We zullen moeten laten zien dat ook voor andere thema’s de SP het huis van ideeën en van acties is.
Niet alleen mensen met de laagste lonen of mensen zonder werk kunnen zich thuis voelen bij de SP. En niet alleen op de thema’s zorg en sociale zekerheid vinden we mensen die zich – vaak nog buiten onze partij – inzetten om de wereld te verbeteren. Denk aan de jongeren die opstaan om vluchtelingen te helpen. Denk aan de nieuwe milieubeweging. Denk aan degenen die zich inzetten voor internetvrijheid en privacy; aan hen die opstaan tegen discriminatie; de strijders voor LHBT-rechten; de nieuwe kritische economen en economisch activisten.
Hier liggen onze kansen. Kansen die we nu nog niet genoeg grijpen. Ik heb gemerkt hoe sterk je staat als je samenwerkt, rond vluchtelingen en ondernemers bijvoorbeeld. Onze partij is al de weg ingeslagen naar een bondgenootschap met het kleinbedrijf, waar steeds meer mensen met een eigen bedrijf juist in de SP hun partner vinden.
Laten we ervoor zorgen dat mensen voor wie deze zaken belangrijk zijn, begrijpen dat de SP er ook voor hen is zodat zij daarmee hun weg naar ons vinden.

Minder centralisme, meer initiatief van onderop
SP’ers zijn loyaal en strijden samen voor de goede zaak. Het partijbelang gaat boven individueel belang.
Juist in zo’n partijcultuur mag er alle ruimte zijn voor discussie en initiatieven van onderop. En juist als we willen verbreden, meer mensen aan ons willen binden en ons ledenverlies willen stoppen, moeten we meer podium bieden aan onze leden.
In onze partij lopen veel talenten mee. Toch vind ik dat we te weinig luisteren naar onze leden en afdelingen die een actie, een plan of initiatief hebben gelanceerd. Vaak wordt afdelingen gevraagd om te helpen bij het uitvoeren van een landelijke actie. Veel ideeën ontstaan in het partijbestuur en afdelingen helpen dan met de uitvoering. Maar het kan en moet ook andersom: laten we podium bieden aan initiatieven uit de afdelingen en hen daarin ondersteunen. Laat onze leden het initiatief nemen om ideeën uit te werken. Er leeft genoeg in onze partij. Op die manier krijgen we niet alleen meer en betere ideeën – we vergroten ook de inspraak van leden en daarmee de betrokkenheid van al deze actieve mensen.
Wij zijn de partij die postbodes, schoonmakers, huurders, zorgmedewerker en patiënten een stem geeft. Dat vertrouwen in mensen, een vertrouwen dat ook spreekt uit onze plannen, moet doorgezet worden. Democratisering van de Economie, moet de belangrijkste basis zijn voor ons contact onderling. Zeker als we als partij willen groeien en meer verantwoordelijkheden aan willen kunnen.
Grotere verantwoordelijkheden: de SP leden aan het woord!

Internationale solidariteit
In deze tijden kan niemand eromheen: de wereld staat in brand. We moeten allemaal helpen om het vuur te blussen.
Als er één bedreiging genoemd kan worden voor onze internationale en nationale vrede en veiligheid dan is het wel de teneur die mensen niet samenbrengt maar juist uit elkaar drijft, van elkaar vervreemdt, tegen elkaar opzet. We weten allenmaal dat die strijd ook in ons land woedt: sociale, culturele, religieuze en etnische scheidslijnen dreigen onze solidariteit met elkaar, zowel binnen Nederland als met de rest van de wereld, te ondermijnen.
De SP spreekt zich als geen ander uit tegen tweedeling. Ook in ons eigen land willen we mensen verbinden. Dat doen we niet naïef – we zeggen niet dat ons land alle problemen van de wereld moet oplossen – maar eerlijk; oprecht.
De SP heeft een gedegen analyse van de internationale vraagstukken en de oplossingen. Eerlijker wereldhandel, een einde aan agressieve interventiepolitiek, ontwikkelingshulp en -handel die de rijkdommen beter verdeelt en als sluitstuk: een rechtvaardig asielbeleid.
Het zijn niet de arme mensen die onze welvaart bedreigen; het is de hebzucht van degenen die al meer dan genoeg bezitten die dat doet. Het is nu meer dan ooit nodig dat wij ons inspannen om dit verhaal voor het voetlicht te brengen. Juist wij, onze partij met diepe wortels in de samenleving, kunnen helpen om dit eerlijke verhaal ten gehore te brengen. Juist wij hebben de contacten met mensen die het verschil kunnen maken: krijgen we een xenofobe, hatelijke maatschappij of tonen we onze menselijke kant en doen we wat we kunnen om anderen het leven te gunnen?
Internationale solidariteit begint hier, in eigen land. We mogen en kunnen hierop meer inzetten. We waren de partij die in de jaren dat Mandela in de gevangenis zat benefietconcerten organiseerde om de apartheid te bestrijden. Veel mensen, en juist veel jongeren, vragen in deze tijden om een partij die deze zaken aan het hart gaat en die daartoe de handen uit de mouwen steekt.

Tegen tweedeling: meer diversiteit
In het verlengde van internationale solidariteit ligt onze afkeer van tweedeling. Rijk tegen arm, jong tegen oud, gezond tegen ziek of autochtoon tegen allochtoon: het is ons een gruwel.
Als je een samenleving voor ogen hebt waarin alle mensen verbroederd zijn dan moet je ook kritisch kijken naar je eigen samenstelling. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. We zijn voor buitenstaanders nog teveel een ‘witte-mannen-partij’ met weinig vrouwen en allochtonen op bestuurlijke plekken. Hierdoor voelen mensen zich soms minder snel thuis in onze organisatie. Bovendien doen we daarmee ook onszelf tekort: zoveel jonge vrouwen, zoveel jongeren van migranten zijn inspirerende leiders en activisten!
Ik wil zulke rolmodellen zien in de SP. Want voor ons maakt het niet uit waar je wieg heeft gestaan. Diversiteit in onze partij is belangrijk. Niet alleen om mensen een kans te geven. Niet alleen omdat we zo onze eigen partij kunnen versterken. Maar ook omdat we daarmee bouwen aan een sterkere, socialere samenleving waarin alle kinderen, gekleurd of niet, jongens of meisjes, zien dat er voor hen en plekje is bij ons. In dit land. Op deze aarde.

Als we ons daarvan meer bewust zijn bij de keuzes die we maken dan is er een wereld te winnen.

Sharon Gesthuizen

U bent hier