Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Beuningen

“tijd voor verandering”

Foto: Henck Keiser
DE SP DOET MEE AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN BEUNINGEN

Op 21 maart dit jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De 6 traditionele partijen in Beuningen krijgen daarbij voor het eerst met concurrentie van de SP te maken. En dat zal voor een aantal mensen toch een zaak van 'even wennen' worden. Meer dan alle andere partijen combineert de SP het werk in gemeenteraden met het actievoeren op straat. En dat is de SP-afdeling in Beuningen ook van plan om in Beuningen te doen.

 

De afgelopen jaren is de SP in Beuningen bezig geweest om de grootste partijafdeling in Beuningen op te bouwen. Nu dat gelukt is, is het deel gaan nemen aan het gemeenteraadswerk de logische volgende stap.

Lijsttrekker: Jos Swartjes

Hallo, ik ben Jos Swartjes 64 jaar en heb het genoegen gehad 16 jaar lang ouderenwerker te zijn geweest in het mooie Beuningen. Ik kwam veel bij inwoners thuis en hoorde veel dingen waar inwoners vragen bij stelden. Ik wil nu als lijsttrekker SP hierbij stil staan.

Beuningen mag van de Provincie ongeveer 80 woningen per jaar bouwen. Wat voor soort woningen dat zijn en in welke kernen die gebouwd worden mag de gemeente Beuningen zelf bepalen. Dat zijn dus POLITIEKE keuzes die in Beuningen gemaakt moeten worden.

De afgelopen jaren heeft daarbij de situatie met de grote schulden die de gemeente heeft laten ontstaan een stempel gedrukt op die politieke keuzes. Grote bouwkavels verkopen waar dure woningen op gebouwd worden brengt meer geld in het laadje dan sociale woningbouw.

 

De SP maakt andere politieke keuzes. Wij kiezen voor woningbouw waar de meeste behoefte aan is: betaalbare woningen, woningen voor een vergrijzende bevolking, woningen in kernen die de afgelopen jaren slecht bedeeld zijn geweest. Dat is een heldere POLITIEKE keuze die de SP maakt.

 

1. Jos Swartjes (Winssen)

Voorzitter SP en Lijsttrekker

Meer informatie

2. Emine Asik (Beuningen)

Meer informatie

3. Nato Avastia (Beuningen)

Meer informatie

4. Frans Gielen (Beuningen)

Meer informatie

5. Rene Dahlmans (Beuningen)

Meer informatie

6. Henk van Peer (Beuningen)

Meer informatie

7. Mieke Schoemaker (Beuningen)

Meer informatie

8. Henck Keijser (Beuningen)

9. Albert Jan Post (Beuningen)

10. Stephan Buiter (Ewijk)

11. Janny Jongkind (Ewijk)

12. Cor Bruning (Beuningen)

13. Mary-Ann Vermeulen (Weurt)

Wonen

Wonen. Beuningen mag 80 woningen per jaar laten bouwen. Wij willen daarvan 40 sociale huurwoningen.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid. De SP vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Zorg

Geld voor zorg moet bij de zorg blijven. Daarom een soort fonds oprichten dat een aantal zorgtaken in de gemeente in handen neemt.

Armoedebeleid

Geld dat de gemeente krijgt voor het bestrijden van armoede moet ook daadwerkelijk daaraan worden uitgegeven.

Vrijwilligerswerk

Je ziet steeds vaker dat vrijwilligers allerlei soorten werk doen. Natuurlijk is er niets mis met vrijwilligerswerk, maar dat wordt wat anders als er eerst betaalde krachten ontslagen worden en daarna vrijwilligers worden ingezet.

Verkiezingsprogramma

Foto: SP

Bestuur

Inleiding.

Voorafgaande gemeentebesturen zijn in Beuningen heel slordig omgesprongen met belastinggeld. Daardoor is Beuningen veel dieper in schulden komen te zitten dan andere gemeenten die in grootte vergelijkbaar zijn met Beuningen. Het gemeentebestuur dat in de periode 2014 – 2018 de gemeente geleid heeft is er wel in geslaagd om de schulden wat lager te maken, maar nog steeds is de schuld van Beuningen per inwoner bijna het dubbele van de schuld per inwoner in vergelijkbare gemeenten. De burgers van Beuningen zullen nog lang moeten 'bloeden' voor het slechte gemeentebeleid in het verleden.

Gelukkig KUNNEN sociaal beleid en zuinig beleid goed samengaan. En op welke terreinen de SP dat wil doen komt in dit verkiezingsprogramma naar voren.

De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten (thuiszorg, jeugdzorg, re-integratie) heeft geleid tot een bezuiniging bij het Rijk, maar tot meer kosten bij gemeenten. Veel gemeenten, ook Beuningen, hebben daarop gereageerd met het onderbrengen van zorgtaken bij bedrijven en instellingen die op regionaal niveau werken en als algemene voorziening. De SP vindt dat de gemeente daarin te ver is gegaan en wil dat zorgbeleid meer onder democratische controle moet staan; dus onder controle van de gemeenteraad.

De beweging dat bevoegdheden weggaan bij gemeenten en naar regionale instellingen en bedrijven verschuiven zorgt er ook voor dat in alle kleinere gemeenten de discussies oplaaien: zelfstandig blijven of fuseren? De SP ziet, net als veel andere mensen, zowel voor- als nadelen voor zowel zelfstandig blijven als voor fuseren. Maar het allerbelangrijkste vindt de SP dat er onder de bevolking steun moet zijn voor de keuze die gemaakt wordt. Dat betekent dus dat er op dit punt geen beslissingen genomen mogen worden zonder peiling of referendum of hoe je zo'n volksraadpleging ook maar wilt noemen.

Omgeving

Omdat de gemeente Beuningen niet alleen uit 4 kernen bestaat, maar ook buitengebied heeft horen in dit programma een paar zaken waarover de SP uitgesproken ideeën heeft.

Wij vinden dierenwelzijn belangrijk en vinden megastallen daar niet bij passen.

Wij vinden het jammer dat het project met de Rondeel-eieren in onze gemeente geen succes is geworden.

Verder vindt de SP biodiversiteit belangrijk en in dat kader kan iets meer aandacht voor houtwallen al een echt verschil maken.

Waar we natuur niet geschikt voor vinden is voor het verbranden van biomassa als zogenaamd alternatief voor fossiele brandstoffen. Bij het verbranden van houtsnippers of gedroogde plantenstengels ontstaat precies dezelfde CO2 waarvan we inmiddels weten dat het de belangrijkste bron is van de opwarming van de aarde.

Wonen

Sociale huurwoningen.

Wij weten dat er binnen de leiding van de gemeente mensen zijn die zeggen: het aantal inwoners van de gemeente Beuningen is nu nog ongeveer constant, maar krimp van het aantal inwoners zit er aan te komen, dus kunnen we voor gaan bereiden dat er over een paar jaar minder woningen gebouwd gaan worden.

De SP is het daarmee volstrekt oneens. Er is nog zoveel vraag naar betaalbare huizen dat het aantal sociale huurwoningen juist omhoog moet. Op dit moment mag de gemeente van de provincie 80 woningen per jaar bouwen; de SP vindt dat de helft daarvan sociale woningbouw moet zijn.

En WAAR moeten die huizen gebouwd worden? Veel inwoners van Winssen hebben de afgelopen tijd duidelijk gemaakt dat zij nu toch echt aan de beurt zijn. De SP is het daarmee eens. En wat de SP betreft mag er in Weurt en Ewijk ook wel een tandje bij

Andere huurhuizen.

Beuningen heeft ook huurhuizen die niet van de woningbouwcorporatie zijn. Sommige verhuurders hebben de huurprijzen de afgelopen jaren fors verhoogd. De SP vindt dat de gemeente de middelen die de gemeente heeft om de huren in de hand te houden beter in moet zetten. Voorbeeld: een projectontwikkelaar die zich bij de gemeente meldt om huurwoningen te gaan bouwen kan een contract voorgelegd krijgen waarin maximale huren vastgelegd zijn. En dat niet voor 1 of 2 jaren, maar langjarig.

VN verdrag.

Nederland heeft anderhalf jaar geleden eindelijk het VN verdrag voor rechten voor mensen met een beperking geratificeerd. Tegelijkertijd is wettelijk vastgelegd dat gebouwen en voorzieningen toegankelijk moeten worden gemaakt voor mensen met een beperking. Dat betekent dat we moeten werken aan gelijkwaardigheid. In de zorg. In onze samenleving. In ons beleid. Waarin we mensen niet apart zetten als ze anders zijn. Waarin we niet alles oplossen met zorg. Waarin we vooral kijken naar de mens achter een handicap, ziekte of ouderdomsgebrek. SP Beuningen pleit voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen — jong en oud, gehandicapt en gezond, enz. — mee kan doen. En we dát regelen.

Duurzaamheid.

Nadat politici over de hele wereld tientallen jaren erg weinig aan het milieu gedaan hebben is er in 2016/2017 een radicale ommekeer gekomen. Plotseling krijgen we te horen dat het gas afgesloten gaat worden, dat er hele velden met zonnecollectoren gaan komen, dat er enorme windmolenparken gaan komen. Prima, de SP steunt dit op bijna alle punten. Maar …. wie gaat dat allemaal betalen? Huren omhoog als er overgegaan moet worden van gas naar elektriciteit? De SP vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. In de periode 2018 – 2022 zullen er heel wat beslissingen genomen moeten worden in de gemeenteraad over duurzaamheidszaken. Een sterke SP-fractie zal nodig zijn om te zorgen dat er heel goed naar de verdeling van de kosten gekeken wordt.Sloop van sociale huurhuizen voorkomen we als renovatie een reële optie is.We stimuleren gemengde wijken. We doen dit niet door mensen uit te sluiten, maar door te stimuleren dat verschillende buurtbewoners elkaar in de buurt kunnen ontmoeten.

Centrum.

SP-Beuningen is van mening dat bij de pogingen om het centrum van Beuningen te verlevendigen de aandacht eenzijdig gericht is geweest op 'dingen' (fietsenrekken, plantenbakken, dat soort zaken) en te weinig op activiteiten. Een rondje 'bellen' naar sportverenigingen, muziekgroepen, e.d. kan de gemeenten ideeën opleveren voor 'andere' invulling van verlevendiging.

Zorg

Geld voor zorg moet bij de zorg blijven. Daarom stelt SP Beuningen voor om een soort fonds op te richten dat een aantal zorgtaken in de gemeente in handen neemt.

WMO-indicaties (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), maar ook de eigen bijdrage

van mensen die die zorg krijgen. Zorg moet zorg op maat zijn, dus niet zoals het nu is een algemene voorziening. Bij algemene voorziening wordt de eigen bijdrage weliswaar inkomensafhankelijk genoemd, maar omdat zelfs een klein pensioentje er voor zorgt dat al de volle pot betaald moet worden, is die eigen bijdrage zeer hoog. Ook de jeugdzorg zou binnen dit fonds moeten vallen.

Zo'n fonds zou inkoop van zorg moeten doen op basis van kwaliteit van de zorg en niet op basis van de laagste prijs.

De gemeente stopt met de Europese aanbesteding van zorg. Zorgaanbieders werken voortaan rechtstreeks onder regie van de gemeente en houden zich aan gemaakte afspraken wat betreft arbeidsvoorwaarden voor personeel en de te leveren zorg. Wanneer een andere organisatie het werk gaat uitvoeren wordt al het uitvoerende personeel onder de zelfde arbeidsvoorwaarden overgenomen. We werken alleen samen met thuiszorgorganisaties waarvan de directie niet exorbitant wordt beloond.

Jongeren in de jeugdzorg en hun ouders kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht. Cliëntorganisaties krijgen goede ondersteuning door de gemeente en worden op tijd betrokken bij de ontwikkelingen.

We garanderen dat iedere jongere en/of ouder die jeugdzorg nodig heeft de noodzakelijke zorg ook krijgt.

Arbeid

 Mensen begeleiden naar werk.

Hierboven hebben we onder de kop “1. Bestuur” gezegd dat we vinden dat Beuningen teveel gemeentetaken heeft weggehaald bij de gemeenteraad en naar regionale instellingen heeft overgeheveld. Het begeleiden van mensen naar werk is een voorbeeld. Beuningen heeft dat volledig overgeheveld naar “Werkbedrijf Rijk van Nijmegen” in Nijmegen. Op zich is er niets mis mee dat specialisten in Nijmegen ingeschakeld worden (hoewel de resultaten van de Nijmeegse inspanningen tot nu toe nogal mager zijn), maar de SP wil een meer actieve inbreng van de gemeente Beuningen.

We hebben nu een proces waarbij mensen met kansen op de arbeidsmarkt als eersten bemiddeld worden. Logisch, want medewerk(st)ers van het Werkbedrijf willen natuurlijk graag resultaten zien en laten zien. Maar de rest van de kandidaten wordt op die manier tekort gedaan. Om het plat te zeggen: die blijven in de “kaartenbak” zitten.

Mensen “met een vlekje” begeleiden naar werk is detail-maatwerk. En iemand die bij het Werkbedrijf een groot deel van de dag naar een computerbeeldscherm zit te turen kan dat detail-maatwerk niet leveren.

Geen werkverdringing.

Je ziet tegenwoordig steeds vaker dat vrijwilligers allerlei soorten werk doen. Natuurlijk is er niets mis met vrijwilligerswerk, maar dat wordt wat anders als er eerst betaalde krachten ontslagen worden en dat daarna vrijwilligers precies hetzelfde werk gaan doen. Werkverdringing heet dat. Ook in de gemeente Beuningen zijn er al voorbeelden van. De SP wil dat ook de gemeenteraad zich inspant om die ontwikkeling tegen te gaan.

Armoedebestrijding

Zolang de uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. De SP wil de grens voor de toegang tot de bijzondere bijstand handhaven op 120 procent van het minimumloon. De SP wil een adequaat pakket voor de bijzondere bijstand dat maatwerk biedt en een vergoeding is voor bijzondere kosten.

De SP wil dat de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheid bijzondere bijstand te geven aan mensen die lang op het minimum zitten.

Geld dat gemeenten voor het bestrijden van armoede krijgen (bijvoorbeeld het extra geld dat sinds 2017 gegeven wordt om armoede bij kinderen te bestrijden) moet ook daadwerkelijk daaraan worden uitgegeven.

Een rijtje mogelijkheden voor armoedebestrijding is bijvoorbeeld: gratis sport (inclusief sportkleding en sportschoeisel), gratis cultuur voor minima, een gratis ID-kaart, kostenvergoeding voor scholieren, gratis bezoek aan de dierenarts, een bijdrage aan kinderopvangkosten.

Het kind pakket voor kinderen die in armoede opgroeien, moet maximaal zijn, met o.a. kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag, cultuur.

De SP wil dat de gemeente actief mensen benadert waarvan verwacht kan worden dat het moeilijk voor ze is om de weg te vinden naar de mogelijkheden van armoedebestrijding: ongeletterden, laaggeletterden, bejaarden die (nog) niet gewend zijn aan computergebruik, mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.

Jaarlijks keert de landelijke overheid aan gemeenten geld uit voor armoedebeleid. De SP wil dat het geld dat Beuningen daarvoor krijgt ook echt gebruikt wordt voor armoedebeleid en niet voor andere dingen. En dat het College van Burgemeester en Wethouders jaarlijks aan de gemeenteraad verantwoording aflegt over het gebruik van die inkomsten.

Schuldhulpverlening.

De SP vindt schuldhulpverlening een van de belangrijkste onderdelen van armoedebeleid. Weinig situaties zijn frustrerender dan elke dag de post te moeten oprapen/pakken met het gevoel wat-zit-er-nu-weer-bij-aan-aanmaningen-en-eisen-van-deurwaarders. Een gevoel dat ontmoedigt, een gevoel dat verlamt.

En de SP is heel duidelijk op het punt dat ze vindt dat schuldhulpverlening op een aantal punten ANDER armoedebeleid is dan andere punten van armoedebeleid. Neem de hulp op het gebied van sporten voor kinderen die in families opgroeien met een heel laag inkomen. Een gemeenteraad beslist bij die sporten-hulp over een paar algemene maatstaven: kinderen van welke leeftijd komen in aanmerking voor hulp; bij welk inkomen van de ouders leggen we de grens voor ondersteuning; wat is de maximale bijdrage van de gemeente; wordt de uitbetaling geregeld via de sportvereniging of via de ouders en nog een paar van dat soort vragen. Als die regels duidelijk zijn gedefinieerd kunnen ambtenaren die keuzes uitvoeren, of ze nu in Beuningen werken, in Wijchen of in Nijmegen.

Schuldhulpverlening is iets totaal anders. Er zijn geen twee mensen die om dezelfde redenen schulden hebben. Schulden zijn altijd het resultaat van een mix van oorzaken: scheiding, ontslag, een verslaving, een geestelijke beperking, misleiding door verkopers. En dat vraagt om MAATWERK-OPLOSSINGEN. De SP wil daarom dat schuldhulpverlening verleend wordt door ambtenaren van de gemeente Beuningen en niet door (goedbedoelende) ambtenaren die voor regionale instanties werken.

Cultuur

De SP pleit voor meer breedte-cultuur in Beuningen. Daar bedoelen we mee dat een cabaretier die 2.000 euro vraagt voor anderhalf uur optreden prima terecht kan in het commerciële circuit en geen gesubsidieerde faciliteiten nodig heeft.

Maar dat een kindermuziekgroep een klein beetje financiële ondersteuning prima kan gebruiken.

Ook hebben we problemen met allerlei 'rare' constructies bij cultuur. Er is niks mis met pogingen om maximaal subsidies binnen te harken, maar als ouderenadviseurs diensten draaien als vrijwilliger coördinator bij theater De Molen hebben we te maken met situaties die niet meer uit te leggen zijn aan de inwoners van Beuningen. En wat we niet meer uit kunnen leggen moeten we ook niet willen.

Gelukkig zijn er ook zaken waar we als SP helemaal achter kunnen staan: de jaarlijkse Kunstroute is een goed voorbeeld van een cultuurbeleid dat we graag zien.

Sport

De laatste tijd gebeurt het weer vaker dat er mensen in Nederland verdrinken. Vooral kinderen. Vooral buitenlandse kinderen. De SP wil het schoolzwemmen weer herinvoeren; ook in Beuningen.

Sporten is niet alleen gezond, maar draagt ook bij aan een samenleving met meer verbondenheid en cohesie en minder sociale uitsluiting. We investeren daarom in breedtesport in de wijken. Jongeren, volwassenen en mensen met een beperking krijgen alle mogelijkheden om deel te kunnen nemen aan sport.

Er komen meer openbare sport- en spelvoorzieningen in de buurten. Alle ruimten die bruikbaar zijn om te sporten, zoals gymzalen en sportfaciliteiten in buurthuizen, worden opengesteld voor sport. Schoolpleinen kunnen onder buurttoezicht worden opengesteld voor sporten en spelen van kinderen.

Er wordt in nieuwe planontwikkelingsgebieden rekening gehouden met voldoende groen, sport en speelmogelijkheden. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om buiten te spelen. Daarom willen we dat 3 procent van de openbare ruimte in een woonwijk uit buitenspeelruimte bestaat.

Ook kinderen van ouders met een laag inkomen krijgen de mogelijkheid om te kunnen sporten. De gemeente levert een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken.

Sport en bewegen horen een vanzelfsprekend onderdeel van een schooldag te zijn. De gemeente ondersteunt scholen die minimaal 3 uur bewegingsonderwijs organiseren, gegeven door een vakdocent. Scholen die hier niet aan voldoen worden geadviseerd om ook met deze norm te gaan werken. Daarnaast stimuleren we scholen om aandacht te besteden aan gezonde voeding en meer bewegen, bijvoorbeeld door bewegend leren aan te bieden en/of mee te doen aan The Daily Mile. (kwartiertje rennen op school)

De gemeente investeert in gehandicaptensport en in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van geschikte accommodaties voor mensen met een beperking

Fraude

Fraude is niet iets dat alleen maar in andere gemeenten voorkomt. Wat de SP betreft mag de gemeente best een tandje bijzetten bij het opsporen en aanpakken van fraude.

Verkiezingstijd

Verkiezingen – veel partijen beloven van alles:  de bouw van een nieuwe Dromedaris [school], een nieuw zwembad en het CDA wil nu zelfs dat geld dat bestemd is voor de zorg ook naar de zorg moet gaan. En dat terwijl ze driekwart jaar geleden er nog voor kozen om huishoudelijke hulp (ambtelijk WMO HH1 genoemd) te bombarderen tot melkkoe van de gemeente door die huishoudelijke hulp in algemene voorzieningen te plaatsen. Een rechter stak daar een stokje voor en besloot om de gemeente Beuningen een rode kaart te geven en gaf de gemeente opdracht om huishoudelijke hulp als de donder weer als maatwerkvoorziening te behandelen.

Verkiezingstijd – ook de tijd dat men de tegenstellingen wil aanscherpen. Bijvoorbeeld bij de zandwinning uit de Beuningse Plas: transportband of toch liever vrachtwagens, een oplossing die de Beuningse inwoners weer een financiële aderlating van voorlopig 2,7 miljoen euro gaat bezorgen.

Dingen die me deze week over veel punten hebben doen nadenken, o.a. punten die te maken hebben met decennia geschiedenis rond de inwoners van Weurt. Het begon al met burgemeester Lurvink; zo rond 1985 de bouw van de ARN afvalverbrander plus stort; iets dat van tijdelijke aard zou zijn. Maar waar nu zelfs afval vanuit het buitenland gehaald moet worden om de verbranding gaande te houden. De zware industrie zoals de Epon kolencentrale, maar ook de vlieg-as enz. aan de overkant van het Maas-Waal-kanaal wat er toe leidde dat Weurt landelijke naamsbekendheid kreeg vanwege de zeer vele kankergevallen. En dan nu weer de windmolens en de zandafgraving rond de Beuningse Plas. Plaats die windmolens daar waar de mens geen hinder heeft van geluid en slagschaduw en zeker niet in stedelijk gebied. Wat betreft de zandafgraving de Beuningse Plas ben ik bang dat we de fase van de vraag hoe het zand af te voeren al gepasseerd zijn. Ik denk dat Beuningen en Nijmegen zo spoedig mogelijk tot een besluit moeten komen om de genadeslag via een miljoenenclaim van Boskalis te voorkomen. Want die komt er als er niet gauw iets gebeurt.

Er is jaren lang onbehoorlijk bestuur geweest van o.a. het college van B&W 2006 – 2010 bestaande uit Groen Links, PvdA en het CDA van wethouder Mak; en dan heb ik het over de aanbestedingen rond de Beuningse Plas. Dat college wilde de aanbesteding zonder inspraak van de oppositie; het resultaat is bekend: 22 miljoen schuld. Oh, ik vergeet bij dit college de naam van oud-burgemeester Zijlmans die destijds naast burgemeester ook fractievoorzitter van de VVD Gelderland was.

Maar ook nu is er sprake van onbehoorlijk bestuur van het college gevormd door D66 en BN&M. Ik was bij het spoeddebat van de gemeenteraad over de “leugen” van 1,3 miljoen euro welke Nijmegen zou betalen en later kwam er ook nog een bedrag van 1,3 miljoen euro   dat betaald zou worden door de provincie. Beide beweringen zijn achteraf onwaarheden gebleken. De Beuningse bewoner mag dit betalen. Ik ging weg van dit spoeddebat met een behoorlijk katterig gevoel. Hoe kunnen bestuurders de oppositie zo schofferen om de waarheid achter gesloten ramen te houden en pas na de verkiezingen de waarheid op tafel te laten komen, met het idee dat het anders zetels gaat kosten. Nee, college, democratie is transparantie naar de bewoners maar ook naar alle raadsleden toe, nee college democratie is ook fouten toegeven als die gemaakt zijn, zeker in tijden voor verkiezingen. En samen met de oppositie proberen deze fouten op tijd recht te zetten zodat niet de inwoner moet bloeden!

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website