h

De "bezuinigingen" - blunders verhalen op de burger

12 september 2011

De "bezuinigingen" - blunders verhalen op de burger

Dinsdag 6 september hield het B&W van de gemeente Beuningen een voorlichtingsavond over de bezuinigingsplannen die men op het gemeentehuis voor ogen heeft. Dhr Plaizier, wethouder financiën, hield een presentatie waaruin de noodzaak van deze bezuinigingen onderbouwd moest worden. SP Beuningen was er ook bij.

De kosten nemen op verschillende terreinen toe, vooral op het gebied van de sociale voorzieningen. Hier word het vingertje gewezen naar de vergrijzende bevolking. Ook zijn veel taken overgeheveld van het rijk naar de gemeente - waaronder de WMO, Jeugdzorg en Werken Naar Vermogen.

Verder blijkt door de recessie de woningbouw te stagneren, waardoor een einde komt aan de aanzienlijke opbrengsten van de grondaankopen van de gemeente.

En in de presentatie komen we ook het hoofdstuk zandwinning tegen. Leuk tracht B&W hier het hoofdprobleem weg te moffelen tussen de voor iedere gemeente geldende situatie (minder rijkssteun en gedwongen bezuinigingen). Maar in Beuningen speelt er een veel groter probleem:

De "zandkwestie" is ontstaan door een nogal rooskleurig advies van onderzoeksbureau Haskoning, om aan het eerder (2001) gesloten order tot 30 miljoen ton zand, ter behoeven van de bouw, te voldoen door dit zand in Beuningen zelf te winnen. Het hierdoor resulterende gat zou het nieuwbouwproject de Beuningse Plas op te fleuren met een meertje. Hier bovenop kwam ook nog eens de voorgespiegelde winst van 33 miljoen euro

En de gemeente rekende zich rijk. Inmiddels is dit geld op, en blijkt de winst in werkelijkheid een meer bescheide 13 miljoen euro. Door een groteske inschattingsfout van de gemeente mogen de burgers 20 miljoen gaan ophoesten!

Tijdens de voorlichting heeft de SP Beuningen getracht duidelijkheid te krijgen. Hoe heeft het zover kunnen komen, vroegen we. Het CDA heeft deze vraag eerder, zonder success, gestelt in de raad. De inwoners van Beuningen hebben recht op duidelijkheid, zeker omdat dit niet de eerste keer is dat financieel wanbeleid en kortzichtig stunten met gemeenschappelijk goed de gemeente in de schulden heeft gestort. Dit in 1984, toen Beuningen ook nog eens een artikel 12-gemeente werdt. Dat zal ditmaal niet zover komen, verzekerde Dhr Plaizier ons.

Maar waarom moet deze fout van de bestuurders afgewenteld worden op de burger, worpen we B&W toe. Om te beginnen zou de gemeente eens de hand in eigen boezem kunnen steken, en minimaal 15% van hun inkomsten inleveren. En moet de gemeente echt blijven zitten op de lappen braakliggende grond? Kunnen die niet voor andere initiatieven worden aangemerkt, nu commerciële woningbouw minder oplevert?

Maar eerst grijpt de gemeente naar de meest harde maatregelen. Niets wordt ontzien, vooral niet de kinderen: het schoolzwemmen, speeltoestellen, vervoer naar school. En de bibliotheek? Gaat de gemeente Beuningen "redden" door alles waar de burger baat bij heeft weg te nemen?

Wordt er niet eerst gekeken naar bevoorbeeld de OZB? Nee, daar heeft het liberaal-getinte college geen behoefe aan.

Reactie toevoegen

U bent hier