h

Mondelingen vragen SP ontruiming Groene heuvels

16 januari 2020

Mondelingen vragen SP ontruiming Groene heuvels

Foto: Jos Swartjes

Dank U Voorzitter

Voordat ik wil beginnen met mijn punt wil ik eerst zeggen dat de SP het betreurt dat inwoners van de Groene Heuvels niet meer mogen inspreken, zeker als het gaat over een orde-wijziging ingaande 1 januari 2020. Volgens de SP hadden de inwoners wel degelijk spreekrecht.

Maar nu ga ik over naar ons punt!

Is het bij het College bekend dat in Den Haag twee regeringspartijen (VVD en D66), gesteund door meerdere oppositiepartijen, naar buiten brengen dat zij permanente bewoning van vakantiewoningen mogelijk willen gaan maken. De Media bij monde RTL Nieuws, Hart van Nederland, Wakker Nederland, de Hofbar, Omroep Gelderland en de schrijvende pers hebben hier ook over bericht. Ook is er een onderzoek door bureau de Hond geweest n.a.v. Hart van Nederland met als uitslag dat 69% van de Nederlandse bevolking het met het voorstel van VVD en D66 eens is.

Is het bij het College bekend dat in “overgangssituaties” gedogen geoorloofd is.

Uitdrukkelijk gedogen

Voor uitdrukkelijk gedogen (dat is gedogen na het nemen van een gedoogbeschikking) kan in uitzonderingen plaats zijn. Die uitzonderingen kunnen zijn:

  • Overmachtssituaties
  • Overgangssituaties
  • Onevenredigheid

Overgang

Bij overgangssituaties gaat het om situaties, waarin het bevoegd gezag vooruitlopend op legalisatie gedoogt.

Bijvoorbeeld als ze binnen afzienbare termijn de omgevingsvergunning kan verlenen. Gedogen kan dan alleen, wanneer het verlenen van de vergunning de overtreding direct ongedaan maakt. De overtreder hoeft niet eerst nog een feitelijke aanpassing te doen, om aan de vergunning te voldoen.

Is het ‘t College bekend dat er bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, drie jurisprudentie uitspraken zijn welke vergelijkbaar zijn met de casus Groene Heuvels. De dossiernummers en woonplaatsen heb ik, bij interesse wil ik ze u overhandigen

Is het College het met de SP eens dat gedogen “vooruitlopend op legalisatie” exact de situatie is die ontstaan is door de openlijke standpuntbepaling van VVD en D66 in Den Haag inzake permanente bewoning van vakantiewoningen?

Zo ja, wanneer kunnen we dan de uitleg rekening houdend met de huidige uitzettingen vanuit het College verwachten dat er sprake is van een nieuwe situatie waarbij het College van Beuningen haar beleid inzake permanente bewoning van vakantiewoningen aanpast?

Zo nee, wil het College dan uitleggen waarom gedogen “vooruitlopend op legalisatie” niet exact de situatie is waarmee we nu te maken hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier