h

Betoog Anima Mundi 23-03-2021

23 maart 2021

Betoog Anima Mundi 23-03-2021

Foto: Jos Swartjes
 1. Is er wel of niet een link tussen Anima Mundi en De Tempelhof? College stelt dat er geen verband is. ‘Slechts’ een creatieve samenwerking.In bijeenkomsten met omwonenden, het bidbook van de initiatiefnemers, flyer en e-mail wordt door de initiatiefnemers juist nadrukkelijk gesproken over een verband. Namelijk Anima Mundi als instrument voor de instandhouding van de Tempelhof. Het nu formeel, kunstmatig, scheiden van Anima Mundi en De Tempelhof doet niets af aan het feit dat straks in de praktijk, op basis van de ideeën van de initiatiefnemers, een geheel zal zijn.

 

 

 1. Anima Mundi is een stichting en kent formeel geen winstoogmerk. Dit neemt niet weg dat Anima Mundi een commerciële onderneming is. Er moet net als bij ontmoetingscentrum De Paulus gewoon geld verdiend worden.
 2. Vijf vakantiehuisjes in oeverwallengebied zijn afgewezen i.v.m. de hoogte van 6,5 m. AM is hoger en komt zelfs ruim een meter boven de dijk uit. De perenbomen in de gaard zijn tussen de 2,4 -2,6 m hoog en Anima Mundi is 6,6 m exclusief de voet. Anima Mundi komt daarmee minstens 4 m boven de perenboomgaard uit. Daarnaast is de lengte van Anima Mundi te vergelijken met 16 woningen op een rij.
 3. Er is geen draagvlak voor Anima Mundi op de bedachte locatie. Het feit dat het op particuliere grond ontwikkeld wordt staat los van de tweespalt in het dorp. Deze tegenstelling zal zich jarenlang voortslepen, aangezien vervolgstappen richting o.a. Raad van State jarenlang kunnen duren. Het samen zoeken naar een alternatief zal de samenhorigheid, zoals kenmerkend in Winssen, juist kunnen versterken.

Foto: Jos Swartjes

 1. De Not-In-My-Back-Yard-opmerking van wethouder Versluijs ervaren bewoners opnieuw als een klap in het gezicht. De locatie is simpelweg niet geschikt om van Anima Mundi een succes te maken. Er wordt nu op een gekunstelde wijze gepoogd om de locatie geschikt te laten lijken. Daarnaast zijn het juist de bewoners geweest die vanaf het eerste moment hebben aangegeven samen naar een geschikte locatie te willen zoeken. Deze uitgestoken hand is zowel door de initiatiefnemers als de gemeente afgeslagen.
 2. Wethouder Versluijs stelt dat het om particuliere grond gaat. Het feit dat de beoogde locatie, particuliere grond betreft, ontslaat de gemeente niet van de verantwoordelijkheid om te beoordelen welke impact het toekomstig gebruik van de ruimte heeft op de omgeving. Dit heeft de gemeente om meerdere redenen verzuimd:
 • De gemeente heeft niet zelf actief het contact gezocht met bewoners.
 • De gemeente heeft het verkeersonderzoek, waar fouten instaan (bijv. loopafstand) klakkeloos overgenomen.
 • De wethouder erkende tijdens de commissievergadering Ruimte dat de impressies van Anima Mundi een vertekenend beeld geven.
 1. Wethouder Versluijs stelt zelf al dat de locatie van Anima Mundi maakt dat verkeersoverlast kan optreden in de buurt. Hij erkende dat de Haneman ‘een smal weggetje’ is en niet geschikt voor het verwachte verkeer. De oplossing die hij aandraagt is het instellen van een parkeerverbod en vervolgens te handhaven. Vervolgens erkende hij ook dat handhaven niet altijd gaat. Versluijs: “In de praktijk tolereren we bepaalde situaties omdat deze niet te handhaven zijn.” Vanuit de politie wordt aangegeven dat parkeeroverlast inderdaad slechts prioriteit 5 heeft. Hiermee wordt bevestigd dat de bedachte locatie niet geschikt is of geschikt te maken.
 2. Niemand weet precies hoeveel bezoekers er zullen komen. Zijn het de vijf auto’s per dag zoals de initiatiefnemers stellen? Of is dat slechts een gemiddelde en komen er 35 op 1 dag? Of misschien een veelvoud? 350 auto’s per week. Ook de Tuinen in Appeltern hadden bij de start niet kunnen bedenken dat meer dan 100.000 bezoekers per jaar komen. Juist omdat niemand het weet, moet rekening gehouden worden met alle scenario’s. Kan deze locatie een groot aantal bezoekers aan? Het antwoord is nee. 
 3. De Tempelhof heeft een woonbestemming. In de praktijk vinden er met regelmaat activiteiten plaats die in strijd zijn met deze bestemmingsfunctie:
 • Er vinden activiteiten plaats die privébezoek overstijgen. Zo worden regelmatig groepen ontvangen waaronder nota bene de gemeente Beuningen, provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland.
 • Er worden Open Dagen georganiseerd waarbij entreeprijzen worden geheven.Hierop wordt niet gehandhaafd en het wordt oogluikend toegestaan. Dit verklaart mede waarom inwoners verwachten dat het grootschaliger zal worden dan nu gesuggereerd wordt. Daarnaast verklaart dit het weinige vertrouwen op het handhaven wanneer de bestemmingsfunctie overtreden wordt.
 1. Het nu uitsluiten van bepaalde activiteiten, stelt de bewoners niet gerust. De huidige gemeenteraad kan de inwoners alleen beschermen door deze locatie af te wijzen. Want: in de toekomst kan het bestemmingsplan opnieuw gewijzigd/uitgebreid worden. Immers, wanneer de huidige raad de bestemming kan wijzigen van agrarisch naar bebouwing, kan een toekomstige raad besluiten bijvoorbeeld horeca aanvullend toe te staan.

 

 1. Wethouder Versluijs stelde dat er afgeweken wordt van het parapluplan Parkeren, omdat de initiatiefnemers aangeven dat een lange wandeling onderdeel is van de beleving. Dit is toch niet de maatstaf waarop we nu met de beleidsregels moeten omgaan? Waarom kiest de wethouder ervoor om het beleid hier niet toe te passen?  Juist het parapluplan parkeren is bedoeld om zorg te dragen voor een ordentelijk verloop van de verkeers- en parkeerstromen.
 2.  “De SP zal tégen de plannen stemmen voor een kunstwerk op deze manier en op deze plaats”.

Reactie toevoegen

U bent hier