h

Betoog Windpark Beuningen 23-11-21

23 november 2021

Betoog Windpark Beuningen 23-11-21

Foto: SP Oss

Voordat ik met mijn betoog begin wil ik eerst het volgende kwijt, niet SP Beuningen heeft het openbare debat gegijzeld dankzij vragen om preventieve maatregelen gezondheid Raadsleden in begin Corona, maar het virus zo helaas nu ook.

Ik heb eerder tijdens de vergaderingen, een aantal keren aangegeven dat SP Beuningen niet tegen windenergie is. Integendeel we zijn voor alle soorten van opwekken van duurzame niet fossiele energie, behalve kernenergie.

 Nee, SP Beuningen voelt er totaal niks voor om besluiten te nemen zonder tegenmacht en daar heeft het college van B&W toch behoorlijk zijn best voor gedaan, betreffende de plaatsing windmolens.

Dit was destijds ook de reden waarom alleen SP Beuningen tegen stemde tijdens

het raadsvoorstel van 9 april 2019 agendapunt 6. Zelfs de toenmalige coalitiepartijen VVD en CDA stemde in met de mogelijkheid tot plaatsing. Dat er hierna wrevel ontstond in die coalitie over deze stemming begrijpt de SP dan ook niet, maar dat terzijde.

 

Ik ga nu verder naar de voor de SP schaamteloze commissie Ruimte van 12 april 2021 welke meer weg had van een STER-reclame dan van een commissievergadering, waar zowel voor-  als tegenstanders hun woordje mogen doen. Nee de vergadering ging zelfs zover dat een voormalige tegenstandster, gezocht in Oosterhout bij Nijmegen, ook de gelegenheid kreeg haar zegje te doen. Eerst wilde het college deze vergadering wegzetten als een informatieavond met dezelfde intentie als wat er later ook gebeurde, namelijk die STER-reclame. Het CDA en VVD  en ik namens de SP hebben tijdens de agenda commissie ervoor gepleit, om dit om te zetten naar een commissie Ruimte waar zowel voor- als tegenstanders hun woordje kunnen doen. Maar helaas hebben de voorzitters van de agendacommissie en commissie Ruimte dit naast zich neergelegd, zodat de woordvoerder van actiegroep Tegenwind niks mocht inbrengen tijdens deze vergadering. Dus alleen de coöperaties en andere voorstanders vulden de vergadering.

 

De SP is verder van mening, los van de nu geldende regels, dat energievoorziening een nutsvoorziening moet zijn, dus ook het opwekken van zonne- en windenergie! Ook wil SP Beuningen dat men als oplossing kijkt naar de motie Leijten van 22 juni 2021, welke zegt dat men ervoor moet zorgen dat er een onderzoek zonnepanelen op daken komt zodat dit de norm wordt. 125 van de 150 Kamerleden stemden voor de motie. Ook verwijs ik naar de uitspraak van Raad van State van woensdag 30 juni 2021 welke bepaald dat, “De staat de milieunormen voor de aanleg van windmolenparken op land opnieuw moet vaststellen”. 

 

SP Beuningen zegt nu net als 9 april 2019, wij geven geen blanco  cheque voor de lange termijn plannen. We zijn van mening dat de Raad over heel het traject de mogelijkheid moet houden in te grijpen!

Verder zijn er nog enkele punten die we willen meenemen als bijkomende argumenten

  • Het zogeheten “Voorkeursalternatief” voor het Windpark is resultaat van een gemanipuleerd proces, waarin een onjuiste voorstelling van zaken is gedaan.
  • Het negatieve advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap wordt ten onrechte, zonder nadere motivering genegeerd.
  • Er is geen sprake van een Windpark, omdat de oorspronkelijk vastgestelde lijnopstelling van en de gelijke afstanden tussen de windturbines niet zijn gehandhaafd.
  • De beoordelingscriteria bij “4.9 Landschap” in de MER zijn subjectief en derhalve niet toetsbaar.
  • Het externe veiligheidsonderzoek van de turbines in de MER deugt niet, omdat van achterhaalde (verouderde) veiligheidsrisico’s wordt uitgegaan.
  • In het Ontwerp Bestemmingsplan wordt niet gedefinieerd wat woningen en omwonenden zijn, waardoor de te verwachten geluidsoverlast ernstig wordt onderschat.
  • SP Beuningen ondersteunt ook het betoog richting College van B&W van de advocaten Vos en De Lange, advocaten van Tegenwind betreffende de procedure Raad van State 21-september 2021

 

SP Beuningen gaat dus nu, net als toen, weer tegenstemmen en dan niet omdat de SP tegen windenergie is, maar dat het gehele circuit er één is van autocratisch bestuur. Wij vinden dat alle inwoners hun mening mogen geven dus niet alleen zij die voor dit voorstel zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier