h

Kernpunten Gemeenteraadsverkiezingen 2022

17 november 2021

Kernpunten Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Foto: SP

Kernpunten verkiezingen maart 2022

SP Beuningen.

1. Woningnood.

De SP Beuningen wil de komende jaren de nadruk leggen op betaalbaar, gezond en duurzaam wonen.

Het aantal woningen in Beuningen is rond de 11.262 waarvan + 22% sociale huurwoningen. De huidige coalitie wil graag iets aan de woningnood doen en heeft ambitieuze plannen om het totale aanbod aan woningen te vermeerderen. De SP vindt dit een goede zaak, maar dan wel met respect voor de leefomgeving en cultuurhistorische waarden. Waar woningen gebouwd worden is er voldoende groen in de omgeving, schone lucht en worden de geluidsnormen niet overschreden. Daarom wil de SP dat er vooral betaalbare woningen bij komen, voor kleine huishoudens zodat ouderen en jongeren in Beuningen kunnen blijven wonen.

Op dit moment ziet de SP dat huurwoningen door de corporatie verkocht worden en dat de prijzen van koopwoningen opgestuwd worden. Dit terwijl het percentage mensen in Beuningen, dat een woning huurt en een betalingsrisico heeft, rond de 12,5 % is de laatste jaren. Dat betekent dat 1 op de 8 huurders het risico loopt uit hun huis te worden gezet. De noodzaak om het percentage sociale huurwoningen te verhogen is dus groot. Daarom wil de SP dat de komende jaren het percentage sociale huurwoningen doorgroeit naar 30% en dat huurwoningen niet meer verkocht worden. (Bron:

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/bouwen-en-wonen/) Samenvattend:

Wij willen

 • Dat de woningbouwcorporatie stopt met de verkoop van sociale huurwoningen;
 • Dat het aandeel sociale huurwoningen groeit naar 30%;
 • Dat Inwoners inspraak hebben en blijven meebeslissen bij sloopplannen en bouwplannen. Niet door een avondje mee te praten over een besluit dat al is genomen, maar door mensen vroegtijdig te betrekken en te laten meedenken.

 

2. Duurzaamheid.

De SP is voor het opwekken en gebruiken van duurzame energie. Het heeft onze nadrukkelijke voorkeur om dat te doen via het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van bedrijven, overheidsgebouwen, woningcorporaties en particulieren. Vanwege het schadelijke effect op de bodemcultuur bij voorkeur niet op weilanden.

Onderzoek heeft aangetoond dat we geen andere energiebronnen nodig hebben, als we alle beschikbare daken in Nederland gebruiken. Het probleem om goede locaties voor windmolens te vinden, is daarmee opgelost. Ook kerncentrales, waar de SP om diverse redenen tegen is, zijn derhalve niet nodig.

Daarnaast vinden wij dat het aardgasvrij maken van woningen niet ten koste van de bewoners moet gaan.

De kosten voor verduurzaming zullen vooral door industrie en overheid gedragen moeten worden en slechts in beperkte mate en naar inkomen door de bevolking. De gemeente Beuningen zal bij het uitgeven van vergunningen aan bedrijven hier duidelijke en eerlijke afspraken over moeten maken.

Kort geformuleerd:

 • Zonnepanelen op zoveel mogelijk daken;
 • Geen kernenergie;
 • Windmolens alleen als het algemeen belang gediend wordt en niet op grond van de windturbine lobby;
 • Bedrijven krijgen alleen vestigings- en uitbreidingsvergunningen bij voldoen aan en financieren van afgesproken normen m.b.t. duurzaamheid.

3. Herindeling.

Herindeling wordt een thema, zeker na de zoveelste bestuurlijke blunders over rode cijfers, zoals b.v. bij de Beuningse Plas en de Hoge Woerd.

SP Beuningen is in principe geen tegenstander van herindelen, mits deze van onderaf gedragen wordt. Duidelijk is dat er weinig voordelen zijn voor de inwoners van Beuningen t.o.v. de nadelen.

Er zijn drie grote uitdagingen:

 1. Behoud van de leefbaarheid en het dorpskarakter;
 2. Zorgen voor een goede bereikbaarheid van en samenwerking tussen de gemeenten en de inwoners;
 3. Beperken van de financiële gevolgen: wat kost het de inwoners?

De SP is voor evenwichtige informatie vooraf, toegezonden aan alle inwoners, waarin zowel voor- als tegenstanders evenredig hun punten kunnen toelichten. Hiervoor moeten er voldoende inspraakmogelijkheden voor alle inwoners georganiseerd worden. Beuningen heeft niet het recht om een referendum te organiseren, maar we kunnen wel een onafhankelijk bureau peilingen onder de bevolking laten doen, naar de mening over de herindeling. Zoals eerder werd geschreven: een eventuele herindeling moet van onderaf worden gedragen en niet een voorgekookt plan zijn.

4. Sociaal Domein.

 • Het sociaal domein (zorg en welzijn) is een belangrijk aandachtspunt binnen alle gemeenten. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan bewoners die dit nodig hebben. De SP vindt dat alle gelden bedoeld voor zorg en welzijn, daar ook voor gebruikt worden. Ze mogen niet verdoezeld worden en ingezet voor andere doeleinden.
 • De kwaliteit van de zorg moet verbeterd worden door op tijd op te treden aan de hand van signalen van zorgbehoevenden. We vinden ook dat indirecte kostenposten, zoals managers of andere overheadkosten zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Tevens vinden we het belangrijk dat onze ouderen, de hulpmiddelen, via de WMO, krijgen die ze nodig hebben.
 • We vinden dat zorg door professionals gegeven moet worden en minder afhankelijk moet zijn van mantelzorgers en vrijwilligers.

 

 • Een ander belangrijk onderdeel van het domein zorg en welzijn is armoedebestrijding. In de laatste jaren zijn er veel mensen bij gekomen die veel armoede lijden, waaronder kinderen. Dit is op zijn zachtst gezegd onwenselijk. Ter bestrijding hiervan kunnen we, moeten we (vindt de SP) stevig maatschappelijk kapitaal inzetten. Dit kan ook bijvoorbeeld, door bijverdienen naast je uitkering mogelijk te maken voor mensen die rond de armoedegrens leven. Daarnaast willen we zowel kinderen, jeugd en volwassenen actief laten meedoen met regelingen die hun gezondheid bevorderen.
 • Een andere belangrijk punt binnen dit domein is schuldhulpverlening. Iedereen die schulden heeft moet in aanmerking komen voor deze hulpverlening. De SP wil niet dat onze bewoners nog meer leed ondervinden van deze problematiek dan de situatie op zichzelf al veroorzaakt. We vinden daarom ook dat de gemeente zorg moet dragen voor vroegtijdige signalering en voor een goede nazorg.

 

5. Onderwijs.

 • We streven naar een zodanige manier van scholing dat particulier onderwijs, zoals het Luzac college of allerlei bijlessen, niet nodig zijn. Indien extra onderwijs nodig is, dan mag dat niet voorbehouden zijn aan kinderen van rijke ouders. We zijn immers tegen het creëren van oneerlijke verschillen tussen arm en rijk wat betreft onderwijs. En voor de toegang voor iedereen tot goed onderwijs.
 • Het onderwijs moet toegankelijk en veilig zijn qua bereikbaarheid. We gaan voor kwaliteit en een veilige leefsfeer in het onderwijs.
 • Daarnaast vindt de SP dat sport en spel erg belangrijk zijn. Sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. De gemeente is de eindverantwoordelijke voor de veiligheid en het onderhoud van sportcomplexen.
 • De SP vindt dat het schoolzwemmen terug moet komen.

https://www.flipsnack.com/8DE5DCBBDC9/verkiezingsprogramma-2022.html

Reactie toevoegen

U bent hier