h

SP stemt tegen begroting: College speelt voor Sinterklaas!

10 november 2022

SP stemt tegen begroting: College speelt voor Sinterklaas!

Afgelopen dinsdag 8 november heeft de gemeenteraad van Beuningen haar begroting voor 2023 vastgesteld. De fractie van de SP kon niet instemmen met deze begroting. Niet omdat de lasten voor de inwoners met een luttele 50 cent zouden stijgen, zoals wethouder Steeg beweerde tegen het bekende journaille, nee daar ligt de SP niet wakker van. Waar de SP wel van wakker ligt is dat het college voor Sinterklaas speelt met het geld van de inwoners! In de begroting is namelijk een fors bedrag opgenomen voor De Groene Metropool, een regionaal samenwerkingsverband. Dit terwijl de uitvoering nog als raadsvoorstel door het college aan de raad ter instemming voorgelegd moet worden. De coalitiepartijen geven dus opnieuw een carte blanche, dit keer met het geld van Beuningse inwoners. Dit is niet het eerste waaruit blijkt dat het democratisch proces door dit college niet erg serieus genomen wordt. Daags voor de raadsvergadering waarop de raad haar instemming kon geven op de begroting ontving de SP fractie nog antwoord op vragen die negen (!) weken eerder gesteld waren. Geen onbelangrijke vragen aangezien deze de energierekening betroffen. Een onderwerp wat veel inwoners aan gaat. Hoewel de termijn waarop de vragen beantwoord werden fors is overschreden heeft fractievoorzitter van de SP Jos Swartjes de ambtenaren die de begroting opgesteld hebben bedankt voor het vele werk wat zij er ingestoken hebben. Het betoog van  SP fractievoorzitter Jos Swartjes  vindt u hieronder: 

"Eerst wil ik het ambtelijk apparaat bedanken voor het vele werk betreffende de begroting. Wel betreurt de SP dat de door ons gestelde schriftelijke vragen betreffende energie gisteren na 9 weken pas beantwoord zijn.

We zitten momenteel in de zoveelste van opeenvolgende crisissen. Na corona kondigde zich een oorlog aan in Oekraïne met grote gevolgen voor onze energievoorziening. Naast de dalende koopkracht zorgt dit voor een nog grotere tweedeling in de maatschappij. Ook al kwam er vanuit Den Haag een oplossing in de vorm van een toeslag voor mensen die onder 120% van het bestaansminimum leven, is het nog niet duidelijk of deze toeslag de oplossing is, of dat er mogelijk betere oplossingen zijn, zoals nationaliseren van de energieproductie. Dat laat ik echter daar waar de discussie hoort, in de Tweede Kamer dus. Maar Beuningen kan wel dingen doen om die tweedeling niet zo groot te maken als hij nu dreigt te worden.

Voor de SP zijn de kernwaarden gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit hierin leidend. Daarnaast is ook ‘Preventie’ een belangrijke drijfveer. Al deze gegevens wil ik meenemen in mijn algemene beschouwingen over de begroting en de oplossingen voor de toenemende tweedeling die wij voor mogelijk houden binnen deze begroting.

Naast toeslagen op financieel vlak kan de gemeente ook veel betekenen voor de langere termijn door preventie op energiegebied. De gemeente zou in overleg met verhuurders van woningen meer subsidie kunnen verstrekken op isolatie van de woningen en andere energiebesparende maatregelen. Daar hebben zowel huurders als verhuurders voordelen bij door een lagere energierekening en verhoging van het energielabel. Ook subsidie voor woningeigenaren om woningen te voorzien van zonnecollectoren en andere energie opwekkende of energiebesparende middelen zoals warmtepompen leiden tot een lagere rekening.  

De SP vraagt zich af of inwoners wel op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die er zijn en of de gemeente wat actiever informatie hierover kan geven: ik denk aan overheidssubsidies maar ook aan het lobbyen als gemeente bij bijvoorbeeld de energiebedrijven, om samen met de gemeente plaatsing en verhuur van zonnepanelen te promoten en een goede isolatie van de woningen te bewerkstelligen. Ook het plaatsen van zonnepanelen op grote daken op bedrijfspanden die beheerd worden in coöperaties is een mogelijkheid die verder onderzocht zou moeten worden.

Om te beginnen zou SP Beuningen het toejuichen als op al het vastgoed van de gemeente zonnepanelen geplaatst zouden worden, we denken aan scholen, gemeenschapshuizen, het Gemeentehuis enzovoort.

De plannen betreffende “jong en beweging” juicht de SP toe, te denken valt bijvoorbeeld aan het skatepark maar ook het trimparcours op de Ooigraaf. Vanuit onze kernwaarde gelijkwaardigheid vindt de SP dat sportvoorzieningen voor alle jongeren financieel toegankelijk moeten zijn. De gemeente kan hiervoor een voorziening treffen of sportclubs subsidiëren. Daarnaast geldt vanuit dezelfde kernwaarde dat deze voorzieningen voor zover van toepassing ook toegankelijk behoren te zijn voor mensen met een beperking. Als het gaat over nieuwbouw van zwembad de Plons dan wil de SP in het kader van preventie dat het schoolzwemmen weer terugkomt. We begrijpen dat scholen overlopen van leereisen maar daar moet, volgens de SP, met creativiteit best een uur schoolzwemmen tussen te passen zijn, zeker in een gemeente vol sloten en liggend aan de Waal en het Maas-Waalkanaal. De terugkeer van het schoolzwemmen moet dus meegenomen worden in de pannen voor nieuwbouw van het zwembad.

In de begroting krijgt de jeugd aandacht, maar als we kijken naar preventie en gelijkwaardigheid, dan kom ik toch terug op de motie uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 11 oktober jl. over de ouderen beweegtuin. Zoals in de inleiding van deze motie gezegd werd, dat er veel doden vallen onder ouderen door te weinig beweging en gebrek aan valpreventie, heeft de gemeente een zorgplicht om dit risico te verminderen.

SP Beuningen wil net als andere partijen dat er flink bijgebouwd wordt in onze gemeente. Echter wel met onze kernwaarden gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid in ons achterhoofd. Dit betekent dat iedereen die dit wil in onze gemeente moet kunnen blijven wonen. Ook de inwoners die minder te besteden hebben.  De SP zou dan ook graag zien dat de 30% sociale huurwoningen verder opgehoogd gaat worden naar 50% voor alle nieuw te bouwen huizen zodat veel jongere Beuningenaren, als ze dat uiteraard willen in Beuningen kunnen blijven wonen. Ook vindt de SP dat ouderen die kleiner willen gaan wonen ook in Beuningen een betaalbare of sociale huurwoning moeten kunnen vinden.   Daarnaast moet Woningbouw gepaard gaan met inspraak van omwonenden en wordt er rekening gehouden met voorzieningen voor jong en oud in de buurt en moet er veel groen aangelegd worden. Zo moeten de nieuw te bouwen wijken toegankelijk zijn via openbaar vervoer en er moeten voldoende speelmogelijkheden komen voor de jeugd. Vooral voor wat betreft het OV moet de gemeente bij de provincie lobbyen en duidelijk maken dat het OV niet verder afgebroken mag worden maar eerder verbeterd.

Tijdens de eerste algemene beschouwingen uitgesproken door mij, had ik een vergelijking over het kleine dorpje van Asterix en Obelix, ik wil vandaag hier ook mee eindigen. SP Beuningen is niet van mening dat Beuningen perse zelfstandig moet blijven, zeker niet in een tijd, waar vanuit de overheid steeds meer beleid over de schutting gegooid wordt naar gemeenten toe, dus grootschalig denken en handelen vereist wordt door gemeenteraden. Gemeenten zouden de handen ineen moeten slaan om alle problemen het hoofd te kunnen blijven bieden. Wel blijft de SP vinden dat dit via complete inspraak van de bevolking dient te gebeuren en dat de inwoner zijn mening via een referendum kenbaar moet kunnen maken.

Ik dank u." 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier