h

Sociale woningen of luchtkastelen?

10 februari 2021

Sociale woningen of luchtkastelen?

Foto: Jos Swartjes

De laatste weken zijn er in iedere kern van gemeente Beuningen informatieavonden geweest m.b.t. de omgevingswet Beuningen. Tijdens deze sessies werd ook gesproken over het tienpuntenplan woningbouw en zoekgebieden hiervoor. Ook heeft de Gelderlander veel aandacht besteed aan deze sessies en dan met name over de plannen nieuwbouw sociale woningen, volgens wethouder Versluijs zou de verhouding 70% /30% zijn dus 30% sociale woningbouw.

 

Dinsdag 9 februari werd hier ook over gesproken met de commissie ruimte, naast dit onderwerp stond ook het agendapunt prestatieafspraken Woonwaarts. En die kwamen met voor de SP een treurig bericht: hun plannen voor nieuwbouw tot 01-01-2025 beslaan 35 sociale woningen en 23 middelhuurwoningen, dus bij lange na niet dat wat de coalitie in hun ambitieus plan heeft staan. Het college gaat uit van 1300 nieuw te bouwen woningen dus 390 sociale woningen.

Tijdens deze commissievergadering kwam de wethouder ook met een ander begrip sociaal woningbouw, want volgens hem behoren daar ook koopwoningen tot 200.000 euro toe en middelhuren (dus huren boven de 752 euro, wat huursubsidiegrens is).

Dus het eerste twistpunt tussen het college en SP is geboren, wij zien namelijk als sociale woningen huizen voor de laagste inkomenscategorie, mensen die moeilijk de huur kunnen opbrengen en ook afhankelijk zijn van de huurtoeslag. Ik heb wethouder Versluijs wel kunnen uitdagen dat zijn 30% wel huizen zijn met een maximum huur van 752 euro, dit staat dus genotuleerd zoals ik ook opmerkte.

 

Maar op de vraag, wie gaan deze sociale woningen bouwen als Woonwaarts niet verder wil gaan als 35 woningen bijvoorbeeld vanwege de hoge verhuurdersheffing, antwoord Dhr. Versluijs  dat hij hoopt en ook gelooft dat dit door ondernemingen en projectontwikkelaars zou gaan gebeuren er werd zelfs geopperd dat men kan denken aan Tiny Houses iets wat de SP niet geheel ziet zitten zie bijvoorbeeld het project in Rotterdam.

Terugkomend op de 35 huurwoningen welke Woonwaarts in de planning heeft staan, die gaan ook vooral op aan de grote achterstand waar Beuningen in leeft met betrekking tot de huisvesting van statushouders, wat betekent dat starters, jongeren rond de dertig jaar maar ook senioren die vanuit hun grotere woning kleiner willen gaan wonen met een inkomen op de huursubsidiegrens hun toekomstige woning toch elders moet gaan zoeken.

Tijdens de vergadering was dus het standpunt van de SP dan ook dat we blij zijn met nieuwbouw maar tevens vraagtekens zetten m.b.t. de uitvoering van deze en dan met name huurwoningen minder dan 752 euro, wij zijn dan ook bang dat het hier gaat over een beginnende verkiezingscampagne van de huidige coalitiepartijen en dit in de werkelijkheid een utopie is.

Jos Swartjes

Fractievoorzitter SP Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier