h

Windpark Beuningen

1 juli 2021

Windpark Beuningen

Foto: Emine Asik

SP Beuningen heeft 30 juni 2021 n.a.v. uitspraak Raad van State uitstel gevraagd stemming raadsvoorstel Windpark Beuningen omdat de aanleg van windparken op land voorlopig stil dreigt te vallen. Volgens de hoogste bestuursrechter moet de overheid eerst met nieuwe normen voor bijvoorbeeld geluidsoverlast en slagschaduw komen. Mocht dit verzoek tot uitstel niet gehonoreerd worden dan komt SP Beuningen met volgend betoog

 

Allereerst, Zoals ik eerder tijdens de vergaderingen, een aantal keren heb aangegeven dat SP nooit tegen windenergie is. In tegendeel we zijn voor alle soorten wijzen van opwekken duurzame niet fossiele energie behalve kernenergie.

 

Nee SP Beuningen voelt er totaal niks voor om besluiten te nemen zonder tegenmacht en daar heeft het college van B&W toch behoorlijk zijn best voor gedaan betreffende de plaatsing windmolens.

Dit was destijds ook de reden waarom alleen SP Beuningen tegen stemde tijdens het raadsvoorstel van 9 april 2019 agendapunt 6. Zelfs de toenmalige coalitiepartijen VVD en CDA stemde in met de mogelijkheid tot plaatsing. Dat er hierna wrevel ontstond in die coalitie over deze stemming begrijpt de SP dan ook niet, maar dat terzijde.

 

Ik ga nu verder naar de voor de SP schaamteloze commissie Ruimte van 12 april 2021 welke meer weg had van een STER-reclame dan van een commissievergadering, waar zowel voor  als tegenstanders hun woordje  mogen doen. Nee de vergadering ging zelfs zover dat voormalige tegenstandster, gezocht in Oosterhout bij Nijmegen, ook de gelegenheid kreeg haar zegje te doen. Eerst wilde het college deze vergadering wegzetten als een informatieavond met dezelfde intentie als wat er later ook gebeurde, namelijk die STER-reclame. Het CDA bij monde van dhr. Martinus CDA, dhr. Plaizier VVD  en ik namens de SP hebben tijdens de agenda commissie ervoor gepleit om dit om te zetten naar een commissie Ruimte waar zowel voor- als tegenstanders hun woordje konden doen. Maar helaas hebben de voorzitters van de agendacommissie en commissie ruimte dit naast zich neergelegd, zodat de woordvoerder van actiegroep Tegenwind niks mocht inbrengen tijdens deze vergadering. Dus alleen de coöperaties en andere voorstanders vulden de vergadering.

 

De SP is verder van mening, los van de nu geldende regels, dat energievoorziening een nutsvoorziening moet zijn, dus ook het opwekken van zon en windenergie! Ook wil SP Beuningen dat men als oplossing kijkt naar de motie Leijten 22 juni 2020 welke zegt dat men ervoor moet zorgen dat zonnepanelen op daken de norm wordt. 125 van de 150 Kamerleden stemden voor de motie. Ook verwijs ik naar de uitspraak van Raad van State van woensdag 30-06-2021 welke bepaald dat De staat de milieunormen voor de aanleg van windmolenparken op land opnieuw moet vaststellen. 

 

SP Beuningen zegt nu net als 9 april 2019, wij geven geen blanco  cheque voor de lange termijn plannen we zijn van mening dat de Raad over heel het traject de mogelijkheid moet houden in te grijpen!

Verder zijn er nog enkele punten die we willen meenemen als bijkomende argumenten

  • Het zogeheten “Voorkeursalternatief” voor het Windpark is resultaat van een gemanipuleerd proces, waarin een onjuiste voorstelling van zaken is gedaan.
  • Het negatieve advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap wordt ten onrechte zonder nadere motivering genegeerd.
  • Er is geen sprake van een Windpark doordat de oorspronkelijk vastgestelde lijnopstelling van en de gelijke afstanden tussen de windturbines niet zijn gehandhaafd.
  • De beoordelingscriteria bij “4.9 Landschap” in de MER zijn subjectief en derhalve niet toetsbaar.
  • Het externe veiligheidsonderzoek van de turbines in de MER deugt niet doordat van achterhaalde (verouderde) veiligheidsrisico’s wordt uitgegaan.
  • In het Ontwerp Bestemmingsplan wordt niet gedefinieerd wat woningen en omwonenden zijn, waardoor de te verwachten geluidsoverlast ernstig wordt onderschat.

 

SP Beuningen gaat dus nu, net als toen, weer tegenstemmen en dan niet omdat de SP tegen windenergie is, maar dat het gehele circuit er één is van autocratisch bestuur. Wij vinden dat alle inwoners hun mening mogen geven dus niet alleen zij die voor dit voorstel zijn.

 

Namens SP Beuningen

Fractievoorzitter Jos Swartjes

Reactie toevoegen

U bent hier